Intentieverklaring Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Begin dit jaar ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Koos Woudt, secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân, legt uit waarom dat hij zijn handtekening zette.

Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân: “Iedereen moet mee kunnen doen”

Onze belangrijkste taak als raad is het informeren en adviseren van het college van burgemeester en wethouders over het beleid op het gebied van het sociaal domein. Dit doen we met in totaal negen leden en één vrijwilliger binnen de gemeenten Waadhoeke, Terschelling en Vlieland.

De Adviesraad is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Ook hebben we als doel om met al onze adviezen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van zelfredzaamheid, de eigen kracht en het meedoen van inwoners.

Waarom hebben jullie besloten de intentieverklaring te tekenen?

We vinden het belangrijk dat iedereen in ons werkgebied mee moet kunnen doen en gelijke kansen moet krijgen. En dan vooral inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering of andere voorziening in het sociaal domein.

Wat is voor jullie organisatie de meerwaarde hiervan?

Dat inwoners die niet goed kunnen lezen en/of schrijven, digitaal geen ervaring hebben of vanwege hun beperking, huidskleur, gender of religie de aansluiting missen met de maatschappij, volop mee kunnen doen. En dat zij gebruik kunnen maken van alle voorzieningen die er door de gemeenten worden aangeboden.

Wat merken jullie medewerkers en/of vrijwilligers van de ondertekening van de intentieverklaring? Heb je het er met hen over?

We hebben afgesproken dat we bij alle onderwerpen over beleid waar we bij betrokken zijn, aandacht hebben voor de vraag of iedereen mee kan doen. Zo wordt geen enkele inwoner tegengehouden in zijn doen en laten.

Tenslotte: Wat is je boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

Zorg dat de slogan ‘iedereen doet mee’ in jouw organisatie gaat leven. En dat iedere medewerker of vrijwilliger hier op let en blijft letten.