Intentieverklaring KyK Scholen

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Begin dit jaar ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Bram ten Kate, voorzitter van het college van bestuur van KyK Scholen, legt uit waarom dat hij zijn handtekening zette.

KyK Scholen: “We zullen gezamenlijk moeten optrekken”

Binnen KyK (Krêft yn Kollektyf) werken 34 basisscholen samen om passend openbaar onderwijs te bieden voor kinderen in de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Leeuwarden, Harlingen en Waadhoeke. In Waadhoeke is OBS It Bynt uit Winsum aangesloten.

Naast regulier primair onderwijs bieden we ook nieuwkomersonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en tieneronderwijs aan de doelgroep 10- tot 14-jarigen. Kortom, de diversiteit tussen onze scholen is groot. En dat koesteren we.

Waarom hebben jullie besloten de intentieverklaring te tekenen?

Diversiteit is een gegeven, inclusiviteit een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom en gezien voelt, mee mag en kan doen en er respect en begrip is onder kinderen en hun opvoeders voor diversiteit.

Wat is voor jullie organisatie de meerwaarde hiervan?

Diversiteit gaat over cultuurverschillen, maar ook over diversiteit in leren en gedrag. Ook kinderen die minder goed kunnen leren, verdienen een plek in het onderwijs, thuis en dichtbij. En zeker ook kinderen die hoogbegaafd zijn. Ieder kind is uniek en daarom moeten we ervoor waken dat we passend onderwijs bieden voor ieder kind, en dus niet uitgaan van ‘het gemiddelde’. 

Diversiteit gaat ook over kinderen met een migratieachtergrond. Hoe geven we ook hen goed onderwijs en hoe laten we ze goed integreren in de klas?  Dat gaat niet over aanpassen aan Nederland en Fryslân, dat gaat over respect voor diversiteit naar beide kanten. Juist dan is diversiteit een meerwaarde. 

Tenslotte: Wat is je boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

Mijn indruk is dat dit thema goed leeft op alle scholen. Tegelijkertijd is het ook heel lastig te realiseren. Daarvoor zullen we gezamenlijk moeten optrekken, zodat er tussen scholen een goede samenwerking ontstaat. En ook samenwerking met jeugdzorg, gemeente en andere instanties. Juist op dat laatste kunnen we nog veel stappen maken.