Intentieverklaring Sport Fryslân

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Op maandag 29 januari ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Anne Jochum De Vries van Sport Fryslân, legt uit waarom dat hij zij handtekening zette.

Sport Fryslân: “Wy moatte yn aksje komme foar in iepen mienskip”

Sport Fryslân is het kennis- & expertisecentrum op het gebied van sporten en bewegen, projectleider en werkgever van bijvoorbeeld Team FRL Waadhoeke, online platform Yn Beweging, en het jeugd- en volwassenenfonds Sport & Cultuur (fondsen die meebetalen aan de kosten van sport voor hen die het niet kunnen betalen). 

Sport Fryslân wil dat iedereen in Fryslân iedere dag met plezier kan sporten en bewegen. Of je nu gezond bent of juist door te sporten werkt aan je gezondheid; Sport Fryslân brengt je yn beweging. Wij geloven dat sport en bewegen plezier brengt en dat het mensen gezonder, gelukkiger en vitaler maakt.

Waarom hebben jullie besloten de intentieverklaring te tekenen?

Allinnich mei-inoar kinne wy it ferskil meitsje as it giet om in iepen mienskip!

Een mienskip waarin iedereen gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn. Wij vinden dat iedere inwoner van Waadhoeke elke dag met plezier moet kunnen bewegen of sporten. Team FRL Waadhoeke (het beweegteam) helpt mensen voor wie bewegen en sporten niet vanzelfsprekend is, door het organiseren van laagdrempelige beweegactiviteiten voor alle levensfasen.

Wat is voor jullie organisatie de meerwaarde hiervan?

Sport Fryslân zet zich in voor een vitale mienskip, waarin iedereen iedere dag met plezier kan sporten en bewegen. Dus ook de mensen voor wie sporten en bewegen lastiger is door bijvoorbeeld financiële drempels en sociale barrières. Een inclusieve en diverse samenleving, een iepen mienskip, zal een vitale mienskip, ons uiteindelijke doel, bevorderen.

Tenslotte: Wat is je boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

We moatte net allinnich neitinke oer ynklusiviteit, mar we moatte yn aksje komme!

In een inclusieve omgeving voelen mensen zich welkom en veilig. Dit heeft positieve effecten op de gezondheid van mensen, op de kwaliteit van leven en op een iepen en vitale mienskip.