Omgevingsvergunning

Heeft u bouwplannen of verbouwplannen? Wilt u een monumentaal pand veranderen, een boom kappen of uw bedrijf veranderen? Of wilt u uw pand voor een ander doel gebruiken? Via www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck en een aanvraag omgevingsvergunning doen.

De kosten van de omgevingsvergunning zijn afhankelijk van waarvoor u deze aanvraagt. Bekijk het overzicht van de tarieven.

Reguliere procedure

  • De reguliere procedure komt het meeste voor en wordt ook wel gezien als de eenvoudige procedure.
  • U krijgt de beslissing binnen acht weken. Deze termijn mag de gemeente één keer met zes weken verlengen. Dat kan gebeuren als de aanvraag niet binnen die acht weken kan worden beoordeeld. De termijn van acht weken start wanneer de vergunning volledig is ingediend. Het vooroverleg over de vergunning telt niet mee voor de termijn. 

Uitgebreide procedure

  • In bijzondere gevallen geldt een uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu. En soms als de aanvraag afwijkt van het bestemmingsplan. 
  • De beslistermijn bij de uitgebreide procedure is zes maanden. Die termijn mag de gemeente met zes weken verlengen. Deze termijn is onder andere nodig om alle adviezen te verzamelen. Daarnaast moet de beschikking 6 weken ter inzage gelegd worden. Ter inzage leggen houdt in dat een ieder (zo staat dit beschreven in de wet) de plannen kan inzien en een zienswijze kan indienen. Een zienswijze is een (schriftelijke) reactie op het ontwerp – omgevingsvergunning. Wanneer er geen bezwaren zijn ingediend kan de vergunning worden verleend. 

Vergunningscheck

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor het bouwen van uw schuur, garage, aanbouw, uitbouw of ander bijbehorend bouwwerk? Ga dit zelf na door een vergunningscheck te doen via het Omgevingsloket. Komt u er niet uit? Wij helpen u graag. U kunt altijd contact opnemen voor een afspraak.

Vooroverleg

Heeft u een plan of wens en bent u benieuwd of deze haalbaar is? We raden u aan om de gemeente al in een vroeg stadium mee te nemen in uw plannen. Middels een vooroverleg kunt u de haalbaarheid van uw plannen laten toetsen. Wanneer uw plan positief wordt beoordeeld kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen. 

Participatie 

Wij adviseren u om uw omgeving vroegtijdig te informeren over uw plannen.

Bezwaar

U heeft uw vergunning ontvangen. Kunt u deze gelijk gebruiken? Bij een bouwvergunning mag u (op eigen risico) gelijk beginnen met bouwen. Officieel duurt het nog 6 weken voordat de vergunning onherroepelijk wordt vastgesteld. Binnen deze 6 weken kan er namelijk nog bezwaar worden ingediend. Wij adviseren daarom deze 6 weken af te wachten alvorens u start met bouwen. 
Heeft u een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom? Dan bent u verplicht de bezwaartermijn af te wachten voordat u begint.

Zienswijze (uitgebreide procedure)

Wanneer een beschikking 6 weken ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze indienen. Een zienswijze is een (schriftelijke) reactie op een (ontwerp) omgevingsvergunning. Het staat een ieder vrij een zienswijze in te dienen. Daarna wordt gekeken in hoeverre iemand belanghebbend is. Het bevoegd gezag is verplicht te reageren op deze zienswijze. Mogelijk moet het plan worden aangepast. Wanneer er geen zienswijze wordt ingediend kan de vergunning worden verleend en volgt de bezwaartermijn.

Beroep

Zes weken na het eindigen van de bezwaarprocedure wordt (indien van toepassing) een beslissing op het bezwaar genomen. Wanneer een bezwaarmaker het niet eens is met deze beslissing kan hij in beroep te gaan.

  • Na het besluit hebben belanghebbenden nog zes weken de tijd om bezwaar te maken. Ondanks dit bezwaar of beroep mag u alvast gaan bouwen of verbouwen. Wel raden we u aan te wachten tot de bezwaartermijn voorbij is. U weet dan zeker dat er geen bezwaar is gemaakt.
  • De gemeente controleert hoe u uw plan uitvoert. Doet u dat niet volgens de vergunning? Dan kan de toezichthouder van de gemeente de bouw stilleggen. Of u zelfs het gebouw laten afbreken.

Voor het inzien van IPPC vergunningen kunt u contact opnemen via info@waadhoeke.nl of bellen naar telefoonnummer (0517) 380 380.