Omgevingswet

In Nederland hebben we veel verschillende wetten en regels voor onze omgeving. Op 1 januari 2024 komen ze samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Als gemeente Waadhoeke werken we stap voor stap naar het eindplaatje van de Omgevingswet toe: met als doel alles rond vergunningaanvragen eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Dit doen we samen met de inwoners, ondernemers, andere organisaties en gemeenten.

Eén Omgevingswet betekent één loket en één procedure voor het aanvragen van een vergunning. De procedure gaat in de meeste gevallen 8 weken bedragen. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels vereenvoudigen en samenvoegen. Zo is in één oogopslag duidelijk welke regels op bepaalde locaties gelden en komt er meer ruimte voor ideeën en initiatieven. Denk daarbij aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen etc. In deze animatie op YouTube wordt de Omgevingswet uitgelegd.

Samen met inwoners en ondernemers maakt gemeente Waadhoeke een Omgevingsvisie. De visie beschrijft op hoofdlijnen ontwikkelingen die in meerdere dorpen of wijken spelen. Bijvoorbeeld: hoe ziet de gemeente er in 2030 uit? Wat maakt ons gebied bijzonder en wat willen we behouden? Wat kan beter? Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie? Dat zijn vragen die we als gemeente niet alleen kunnen beantwoorden. Daarom betrekken we inwoners en ondernemers. In de periode van maart – mei 2022 hebben we via een vragenlijst inwoners en ondernemers hiernaar gevraagd. Dit zijn de resultaten:

Uitdagingen:

  • De energietransitie: vooral in relatie tot landschap en energiearmoede (helpen verduurzamen)
  • Luister goed naar inwoners en organiseer jezelf als gemeente dichtbij hen.
  • Recreatie ook voor eigen inwoners: bevaarbaar maken/houden van wateren. Zwemmogelijkheden (zwembaden, stads-/dorpsstrandjes).

Kansen:

  • Behoud 'mienskipszin': de sportvoorzieningen, MFA's en de betrokkenheid bij verenigingen zijn grote kwaliteiten.
  • Het groene en rustige karakter is een grote kwaliteit. Behoud van rust, ruimte en meer groen is belangrijk voor de omgeving.
  • Verkeersveiligheid en bereikbaarheid borgen. De goede verbinding naar voorzieningen en bereikbaarheid via A31 en trein zijn grote kwaliteiten.

De cijfers:

  • De vragenlijst is ingevuld door ruim 600 Waadhoekers.
  • 42% van de deelnemers heeft een middelbare school diploma of vergelijkbaar.
  • De helft van de deelnemers is 21-49 jaar.
  • 85% woont samen, waarvan 38% met kinderen.

Uitgebreider lezen? Dat kan hier. Naar verwachting is de Omgevingsvisie eind 2023 klaar.

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt (die van invloed is op de leefomgeving) krijgt te maken met de Omgevingswet. Heeft iemand een idee? Dan toetst de gemeente deze aanvraag aan alle regels. Binnen de regels komt bovendien meer ruimte voor initiatieven van inwoners, ondernemers en anderen. U mag iets vinden van de vergunningaanvraag van de buren, de gemeente of anderen in uw omgeving. Daarbij is het de bedoeling dat een initiatiefnemer zijn buren en mogelijke belanghebbenden goed informeert over en betrekt bij het initiatief. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Bij de invoering van de wet gaat gemeente Waadhoeke meer adviseren over hoe initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden. Niet alles is mogelijk. De gemeente gaat meer rekening houden met bijvoorbeeld de belangen van andere inwoners, ondernemers en betrokkenen in de nabije omgeving.

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Meer informatie over de Omgevingswet is te vinden in deze animatie op YouTube of op de website van Rijksoverheid.