Ga naar de inhoud

Besykadres

No iepen tot 13.00 uur
Op ofspraak tot 17.00 uur
maandag tot 13.00 uur
Op ofspraak tot 17.00 uur

Besykadres

Berikber fan 08.30 uur tot 17.00 uur maandag: 08.30 uur - 17.00 uur

Ik sykje wat oars

Ôffal

Offalkalinder, opheljen en fuortbringen fan ôffal en oanfreegjen kontener

Fergunningen en belestingen

Saken dêr’t jo tastimming foar nedich hawwe of dy’t jo melde moatte

Bestjoer en organisaasje

Gemeenteried, kolleezje, wurkje by Waadhoeke en it meitsjen fan beswier

Paspoart, rydbewiis en úttreksels

Oanfreegjen identiteitsbewizen, úttreksels en oare offisjele dokuminten

Bouwen en wenjen

Bestimmingsplannen, ferhúzjen, (fer)bouwen, wolstân en it keapjen fan in grienstrook

Berte, houlik en ferstjerren

Oanjefte dwaan fan in berte, trouwe (op lokaasje) en oanjefte fan in ferstjerren

Soarch, wurk en jeugd

WMO-foarsjenningen, gebietsteam en handicapteparkearplak

Ferkiezings

Provinsjale Steaten- en Wetterskip ferkiezings op 20 maart 2019

Uw Reactie